Bij Henhouse hebben we hart voor de stad waar wij in ondernemen. Voor vier dagen in ieder jaar kleurt ons hart groen-oranje. Dat carnaval dit jaar anders wordt, weten we. Toch is zonder carnaval is het eerste kwartaal van 2021 eigenlijk niet compleet. Dat waren meer mensen met ons eens…

Henhouse Studio

Henhouse Studio creates products and services for a better world.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store